ទឹក​អាល់កុល និង​ផលិតផល​លាង​សម្អាត​ដៃ មួយចំនួន គ្មាន​គុណភាព​សម្លាប់​មេរោគ​និង ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​អ្នកប្រើប្រាស់ – CEN