សហគមន៍​អ៊ឺរ៉ុប ៖ ស្តាប់​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការដោះស្រាយ​វិវាទ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ដំណាំ​អំពៅ​ផលិត​ស្ករស​ – CEN