ថ្ងៃនេះ មិនមាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី​នោះទេ ហើយ​ជា​២​នាក់​បន្ថែមទៀត​ – CEN