មេ UN​និយាយថា មានតែ​វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ុណ្ណោះ​ទើប​អាច​សង្គ្រោះ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភពលោក​ត្រឡប់​ទៅរក​ភាព​ធម្មតា​វិញ​បាន​ – CEN