កូ​វីដ​១៩ ធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ពីថ្ងៃ​ទី ១៦ ដល់​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា បន្ត​ធ្លាក់ចុះ​បន្ថែមទៀត​ – CEN