នៅ​មិន​នៅ​នាំទុក្ខ​ដាក់ខ្លួន​! យុវតី​ម្នា​ក់អួត​អី​មិន​អួត បែរមក​អួត​ឆា​គ្រឿង ឆ្មាព្រៃ​ខ្លារខិន មែន​អី ឥឡូវនេះ កំពុង​អាសន្ន​ – CEN