៤៥​ឆ្នាំមុន ក្នុងថ្ងៃនេះ គឺ​ថ្ងៃ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ ក្នុង​ក្រុងភ្នំពេញ ជួប​នូវ​ភាពវឹកវរ ហើយ​ត្រូវ​ជម្លៀស​ដោយ​បង្ខំ ចេញពី​លំនៅដ្ឋាន ទៅកាន់​ទីជនបទ​ – CEN