ព្រឹទ្ធសភា ពិនិត្យ និង​ឯកភាព​ទាំងស្រុង លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​ប្រទេសជាតិ​ស្ថិតក្នុង​ភាពអាសន្ន​ – CEN