​នៅតាម​ទី​អារាម​នានា និង​បន្ត​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បី​រួមចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​កិច្ចការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅក្នុង​ខេត្តស្វាយរៀង – CEN