ការនាំចេញ​ផលិតផល​វាយ​ន​ភណ្ឌ នៅ​ដើមឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ស្ថិតនៅក្នុង​ភាពរឹងមាំ​នៅឡើយ​ – CEN