កូ​វីដ​១៩ ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រសួង​អប់រំ ប្រកាស​ពន្យារពេល​នៃ​ការ​ចូលរៀន​ឡើងវិញ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​គ្រប់​កម្រិត គ្រប់​ប្រភេទ ទាំង​​សាធារណៈ និង​ឯកជនបន្តទៀត​ – CEN