រកឃើញ​គ្រឹះ​កំពែង​បុរាណ នៅ​ជុំវិញ​ប្រាសាទលលៃ ដែល​កប់​ក្នុង​ដី ជាង​ ១០០ ​ឆ្នាំ ក្រោម​សំណង់​សាសនា​សម័យ​ក្រោយៗ​ – CEN