ជប៉ុន​ផ្តល់ប្រាក់​លើកទឹកចិត្ត​ជិត ១.០០០​ដុល្លារ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ម្នាក់ៗ ខណៈដែល​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា កំពុង​បំផ្លាញ​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN