ចិន​មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​ថ្មី ២៧​នាក់​បន្ថែមទៀត និង​មានការ​កែប្រែ​តួលេខ​អ្នកស្លាប់​មក​ចំនួន​ជាង ៤.៦០០​នាក់​ – CEN