ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៩ ​ខែមេសា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN