នៅថ្ងៃនេះ ពុំ​រក​ឃេី​ញ​អ្នកជំងឺ COVID-19 ករណី​ថ្មី​ទេ​ – CEN