ទើបនឹង​ទិញ​រថយន្ត​ថ្មីៗ ប្តី​បាន​បង្រៀន​ប្រពន្ធ ឲ្យ​ចេះ​បើករថយន្ត ជ្រុល​បុក​បង្កាន់ដៃស្ពាន​ធ្លាក់ ក្នុង​អាងទឹក​ត្រពាំងថ្ម​ – CEN