ឪពុក​បង្កើត​រំលោភ​កូនស្រី​ជាច្រើន​ដង ទោះ​នាង​អង្វរ​បដិសេធមិន​រួមភេទ ក៏​ឪពុក​គំរាម​បង្ខំ​ទោះបី​ឱ​ពុក​ត្រូវ​ជាប់គុក​ខ្មាស​គេ​ក៏ដោយ – CEN