សម័យ​កូ​វីដ​១៩ ៖ សិស្ស តាមដាន​ទស្សនា​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ការបង្រៀន​មេរៀន ថ្នាក់​ទី​១-១២ និង​កម្មវិធី​អប់រំ​កុមារ​តូច តាមរយៈ​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុ​ជាទី​២ ទ​ទក​២ ឬ TVK2 រៀងរាល់ថ្ងៃ​ – CEN