ក្រុមគ្រួសារ ទៅធ្វើ​ការងារ​នៅក្រៅ​ប្រទេស ពេល​ត្រឡប់មកវិញ ត្រូវដាក់​ឲ្យ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក​ចំនួន​១៤​ថ្ងៃ​ពី​ក្រុមគ្រួសារ – CEN