ប្រហែល​កៅអី​មាន​ធ្មេញ គាប​ជាប់​ពងស្វាសទាំង​គូរ​, ឲ្យ​រាង​អង្គុយ​អត់​ស្លៀកខោ​ – CEN