ក្រសួង​អប់រំ និង​ក្រសួង​ព័ត៌មាន រៀបចំ​ផលិត និង​ផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី “​ការសិក្សា​ពី​ចម្ងាយ​” និង​”​ការសិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ – CEN