​អំឡុងពេល​មាន​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វីដ​១៩ ត្រៀម​ផ្តល់​ការអន្តរាគមន៍​បន្ទាន់​ដល់​ប្រជាជន ពិសេស​ប្រជាជន​ក្រីក្រ ដើម្បី​មាន​មូលដ្ឋាន​រឹងមាំ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ – CEN