ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាស​កាត់បន្ថយ ការនាំ​ចូល​សត្វ និង​បន្លែ ពី​ប្រទេសជិតខាង – CEN