អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ទាំង​១៤ ផ្ដល់​សេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ លើ​ការស្នើសុំ​សេវា​ចុះបញ្ជី​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​អចលនទ្រព្យ​ – CEN