ប៉ូលីសថៃ ចាប់មេក្លោងនៃក្រុមជួញដូរសត្វព្រៃធំបំផុតនៅអាស៊ី – CEN