ថ្នាំ​និង​បរិក្ខារ​ពេទ្យ ដែល​គួរ​ត្រៀម​ទុក នៅក្នុង​ផ្ទះ​ជាប្រចាំ​ – CEN