អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវ​តាមដាន​រាល់​សកម្មភាព​របស់​ស្ថាប័នរដ្ឋ រួច​ត្រូវ​ពាំនាំ​ទុក្ខលំបាក​របស់​ព​ល​រដ្ឋ​ផ្សព្វផ្សាយ​ប្រាប់​រដ្ឋាភិបាល​វិញ​ – CEN