ឆេះ​ផ្ទះមួយ​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​សេ​សាន ប​ណ្តោ​ល​មកពី​ផ្ទុះ​អាគុយ​សាក​នឹង​ផ្ទាំង​សូ​ឡា​ – CEN