ក្រុមហ៊ុន​ចិន Zhenghaina industry ដែល​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​បរិស្ថាន​នៅ​កម្ពុជា បានប្រគល់​អំណោយ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​និង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ដល់​ក្រសួងបរិស្ថាន – CEN