វិទ្យាស្ថាន​ពាណិជ្ជ​សាស្ត្រ អេស៊ីលីដា កំពុង​វិនិយោគ​លើ​ការបង្រៀន​និស្សិត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ – CEN