ច្បាប់​ភាពអាសន្ន បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ពង្រឹង​ប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និង​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា មិនមែន​រិត​ត្បិត ឬ​រំលោភបំពាន​សិទ្ធិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នោះទេ​ – CEN