ព្រឹទ្ធសភា រាយការណ៍​ពី​សកម្មភាព​ការងារ​ នៅ​ចន្លោះ​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៤ និង​លើក​ទី​៥ នីតិកាល​ទី​៤ – CEN