រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន​-​សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្តោតទៅលើ​សកម្មភាព ដើម្បី​ដោះស្រាយ​គ្រោះអាសន្ន វិស័យ​សុខាភិបាល​សាធារណៈ ដែលជា​សេចក្តី​កង្វល់​អន្តរជាតិ – CEN