​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ជួប​ការលំបាក​ខ្លាំង ត្រូវ​ផ្តល់ដំណឹង​មក​មេភូមិ មេឃុំ ឬ​អាជ្ញាធរ​ស្រុក ដើម្បី​មាន​វិធានការ​ឆ្លើយតបបាន​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN