ក្រុមហ៊ុន ZHENGHAINA INDUSTRY កំពុង​សិក្សា​ពី​គម្រោង​វិនិយោគ​ប្រមូល​សំរាម ដើម្បី​កែច្នៃ និង​បំ​លែង​សំរាម​ទៅជា​ថាមពលអគ្គីសនី​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN