ក្រសួងកសិកម្ម ដាក់ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​បន្ទាន់ ជំរុញ​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN