នំ​រូប Wu Zitian មហាក្សត្រយានី​ចិន ក៏​ដូចជា​រូប​ស៊ុន​អ៊ូ​ខុង មេទ័ព​ស្វា​ដ៏​ខែង​រែង ស្អាត​ពេក មេ​ប្រយោគ​ស្ទើ​ពុំ​ហ៊ាន​… កាត់​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN