ឃាត់​ឡាន​ដឹក​សំពីងសំពោង ធ្វើ​ចរាចរណ៍​លើ​ដងផ្លូវ​នៅ​បាត់ដំបង ឲ្យ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា និង​ផាកពិន័យ​ – CEN