ចិន​ទាត់​ចោល ការស្នើ​ស៊ើបអង្កេត រក​ប្រភព​នៃ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN