វីលាម ៖ បញ្ហា​កសិកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅតែជាកម្ម ប្រសិនជា​គ្រប់​អង្គ​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋ​មិន​ជួយ​អោយ​អស់ពី​ដៃ​ជេី​ង​ – CEN