យើង​ត្រូវ​រួមគ្នា​កម្ចាត់​មេរោគ ឱ្យបាន​ខ្លាំងក្លា​តាមរយៈ​អនាម័យ​ – CEN