​បំណុល​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​គួរ​ត្រូវបាន​ព្យួរ និង​ប្រគល់​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ជូន​ម្ចាស់ទ្រព្យ​វិញ អំឡុងពេល​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN