ថៃ​រកឃើញ​អ្នក​ផ្ទុក COVID-19 ៩​នាក់​បន្ថែមទៀត និង​មាន​អ្នកស្លាប់ ១​នាក់​ទៀត​ – CEN