ទម្លាប់​ល្អ​នៃ​ការរស់នៅ​ទាំងនោះ អាចជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទល់លាមក​បាន​ – CEN