ការចិញ្ចឹម​មាន់​កូនកាត់ ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណេញ​ពេលវេលា និង​មានតម្លៃ ថ្លៃ​គួរសម​ ខណៈអ្នកផ្សេងបោះបង់ ដោយសារកូវីដ – CEN