ជំរុញ​កំណើន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម​អោយ​កើនឡើង​ថែម​ទៀត និង​សហប្រតិបត្តិការ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ – CEN