អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​នឹង​អនុវត្ត​វិធាន​ការមិន​ផ្ដល់​ទិដ្ឋាការ​ស្នាក់នៅ​ដល់​ជនបរទេស​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា​ – CEN