ក្រសួង​សាធារណការ ដាក់ចេញ​ផែនការ​សកម្មភាព​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ទឹក​កខ្វក់ ដើម្បី​រក្សា​សោភ័ណភាព​ទីក្រុង និង​សុខុមាលភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN