ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេ​ចរណ៍​ខ្មែរ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​មាន​ការកើនឡើង​រហូត​ទៅ​ដល់ ៥​ដង – CEN